<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7218652783144724453\x26blogName\x3dCIKGU+EMMY+STORY\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cikguemmystory.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cikguemmystory.blogspot.com/\x26vt\x3d-3219114499996435294', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
DIARY ONLINE
Diary
Know Me
Blogger
Credits
+ follow Dashboard
Ya Ramadhan ! (:
Saturday, 21 July 201202:17


Assalammualaikum !

Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan !
Hari ni 21 Julai 2012 , merupakan hari pertama umat Islam menyambut bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ,, Alhamdulillah buat saye dan family semuanye dapat menjalankan Ibadah puasa dengan baik ,, semoga awakII semua pun dapat menyempurnakan kewajipan kite ni dengan baik ye !


- Tazkirah Puasa Pertama -

Nabi Muhammad S.A.W bersabda :

# " Apabila tiba malam pertama bulan ramadhan , dibelenggu syaitan dan jin yang jahat dan tertutup pintu - pintu neraka sehingga tiada satu pun yang terbuka dan semua pintu syurga terbuka sehingga tiada satu pun yang tertutup.Dan pada tiap malam ada seruan " Wahai orang yang ingin baik ! Majulah ! Wahai orang yang ingin jahat ! hentikanlah !". Dan Allah memerdekakan beberapa banyak dari api neraka itu tiap - tiap malam. "

Riwayat Ibn Hibban & Al-Haakim


Salam Ramadhan daripada

Emmy Noorlaily binti Mohd Sharif & Keluarga (: